2015-05-20

Zdania

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują w szczególności:

 • udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
 • pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze i leki
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych
 • praca socjalna i praktyka socjalna
 • sprawienie pogrzebu


Zadania własne gminy obejmują:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych
 • przyznawanie pomocy rzeczowej
 • przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie
 • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznania potrzeb gminy


Zadania zlecone gminy obejmują:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i renty socjalnej
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych, specjalnych okresowych
 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które pobierają zasiłek stały, zasiłek okresowy gwarantowany
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęsk żywiołowych i ekologicznych
 • przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego
 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
 • organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy
 • zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków
 • utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się